بازگشت به ورزش پس از صدمات ورزشی زانو

بازگشت به ورزش پس از صدمات ورزشی زانو لیگامان های کلاترال داخلی (mcl) این لیگامان در صاف شدن زانو سفت و کشیده شده و مانع از باز شدن مفصل در داخل و جلو آمدن و چرخش خارجی استخوان ساق می شود . در پیچ خوردگی های درجه یک لیگامان کلاترال داخلی بعلت پارگی های کوچک، […]

read more »
Call Now Button