آسیب های لیگامان صلیبی قدامی

آسیب های لیگامان صلیبی قدامی (ACL) لیگامان متقاطع قدامی یکی از شایع ترین لیگامان هایی است که در زانو آسیب می بیند و بر اساس برخی آمارها پس از صدمات لیگامانی مچ پا (لیگامان خارجی مفصل مچ پا یا تالوفیبولار قدامی)، شایعترین آسیب ورزشی محسوب می شود. به طور متوسط سالانه حدود 95/000 پارگی ACL […]

read more »
Call Now Button