زانوی ضربدری یا ژنووالگوم

زانوی ضربدری یا ژنووالگوم یکی از عارضه های بسیار شایع در دوران کودکی زانوی ضربدری است . معمولا در اکثر اوقات هیچ گونه علت و بیماری زمینه ای نمی تواند موجب بروز این بیماری شود . گاهی اوقات این بدشکلی ها موقتی بوده و با افزایش سن به طور ناخودگاه بهبود می یابد و جایی […]

read more »
Call Now Button