درمان زانو ضربدری

عارضه زانو ضربدری (genu valgum) پایین آمدن ران بطور مایل به سمت پایین و داخل که بیش از 10 درجه باشد را زانو ضربدری یا (ژنووالگوم – زانوی برون گرد – پای knock knee-X – والگوس بیش از حد) گویند. بطور طبیعی این زاویه تقریبا حدود 3 تا 8 درجه است لذا زاویه بیشتر از […]

read more »
Call Now Button