درمان آسیب و پارگی تاندون زانو

درمان آسیب و پارگی تاندون زانو با آسیب دیدگی پارگی رباط صلیبی زانو فرد دچار محدودیت حرکتی می شود . این نوع آسیب دیدگی یکی از شایعترین آسیب های ورزشی به شمار می آید . در واقع این نوع آسیب دیدگی در صورتی که به موقع تشخیص داده شود بدون جراحی قابل درمان خواهد بود […]

read more »
Call Now Button