شنبه عصر از ساعت 16 الی 21
دوشنبه عصر از ساعت 16 الی 21
چهارشنبه صبح از ساعت 9 الی 14